Home » Articole » Articole » Afaceri » Comunicatii » Acronime și abrevieri utilizate în comunicațiile 5G

Acronime și abrevieri utilizate în comunicațiile 5G

postat în: 5G, Comunicatii 0
 • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) = proiect de parteneriat de generația a treia
 • 3GPP TS (3GPP Technical Specification) = specificație tehnică 3GPP
 • 3GPP TR (3GPP Technical Report) = raport tehnic 3GPP
 • 5GC (5G Core) = nucleul 5G
 • 5G-PPP (5G Infrastructure Public Private Partnership) = parteneriat public-privat pentru infrastructură 5G
 • AAA (Authentication, Authorisation and Accounting AF Application function) = funcția de aplicație AF de autentificare, autorizare și contabilitate
  AKA (Authentication and key agreement) = autentificare și acord cheie
 • AMF (Access and mobility management function) = funcția de management al accesului și al mobilității
 • API (Application programming interface) = interfață de programare a aplicației
 • ARLC (Air radio link control) = control aerian al legăturilor radio
 • ARP (Address resolution protocol) = protocol de rezoluție adrese
 • ARPF (Authentication credential repository and processing function) = depozitul de credențiale de autentificare și funcție de procesare
 • AS (Access stratum) = strat de acces
 • AUSF (Authentication server function) = funcția de server de autentificare
 • CAPIF (Common API Framework) = cadru general API
 • CGI (Common Gateway Interface) = interfață poarta de acces comună
 • CN (Core network) = rețea centrală
 • COTS (Commercial of the shelf) = comerț la raft
 • CSA (Cloud Security Alliance) = alianța pentru securitatea cloud
 • CSCF (Call / Session Control Function) = funcția de control al apelurilor/sesiunii
 • CSMF (Communication service management function) = funcția de gestionare a serviciilor de comunicații
 • CSP (Communication Service Provider) = furnizor de servicii de comunicații
 • CTI (Cyber Threat Intelligence) = informații despre amenințările cibenetice
 • CU (Control unit (RAN)) = unitate de control (RAN)
 • DC (Data Centre) = centru de date
 • DCSP (Data Centre Providers) = furnizori de centre de date
  DDoS (Distributed Denial of Service) = refuzul/blocarea distribuită a serviciului (atac cibernetic)
 • DN (Data network) = rețea de date
 • DNS (Domain Name System) = sistem de nume de domeniu
 • DoS (Denial of Service) = refuzul/blocarea serviciului (atac cibernetic)
 • DTLS (Datagram Transport Layer Security) = securitatea nivelului de transport de date
 • DU (Distributed unit (RAN)) = unitate distribuită (RAN)
 • E2E (End-to-end) = de la cap la cap
 • EM (Element management) = gestionarea elementelor
 • EU (European Union) = Uniunea Europeană
 • eMBB (Enhanced mobile broadband) = bandă largă mobilă îmbunătățită
 • eNB (E-UTRAN Node B, also known as Evolved Node B) = E-UTRAN Nodul B, cunoscut și sub numele de Evolved Node B
 • ECCG (European Consumer Consultative Group) = Grupul consultativ pentru consumatori europeni
 • ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) = Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
 • EPC (Evolved Packet Core) = nucleu pachet evoulat
 • ESP (Encapsulating Security Payload) = sarcină utilă de securitate încapsulată
 • eTOM (enhanced Telecom Operation Map) = hartă îmbunătățită a operațiunilor de telecomunicații
 • ETSI (European Telecommunications Standards Institute) = Institutul European de Standarde de Telecomunicații
 • FOSS (Free and Open Source Software) = software gratuit și cu sursă deschisă
 • gNB (Next generation Node B) = următoarea generație Nodul B
 • GMLC (Gateway Mobile Location Centre) = centru de localizare a mobilelor de tranzit
 • GNP (Generic Network Product) = produs de rețea generic
 • GSMA (GSM Association) = asociația GSM
 • GTP (GPRS Tunnelling Protocol) = protocol de tunelare GPRS
 • GTP-C (GPRS Tunnelling Protocol Control) = control protocol de tunelare GPRS
 • GTP-U (GPRS Tunnelling Protocol User) = utilizator protocol de tunelare GPRS
 • HBRT (Hardware-Based Root of Trust) = bază de încredere bazată pe hardware
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) = protocol de transfer hipertext
 • IAB (Integrated Access and Backhaul) = acces integrat și backhaul
 • IE (Information Element) = element de informare
 • IEC (International Electrotechnical Commission) = Comisia Electrotehnică Internațională
 • IETF (Internet Engineering Task Force) = Internet Engineering Task Force
 • IIoT (Industrial Internet of Things) = Internetul obiectelor industriale
 • IKEv2 (Internet Key Exchange Protocol Version 2) = protocolul Internet Key Exchange versiunea 2
 • IMSI (International Mobile Subscriber Identity) = identitatea internațională a abonaților pe mobil
 • IoT (Internet of things) = Internetul lucrurilor
 • ITU (International Telecommunications Unit) = Unitatea Internațională de Telecomunicații
 • IP (Internet protocol) = protocol de internet
 • IPsec (IP Security) = securitate IP
 • IPX (IP Exchange Service) = serviciu de schimb IP
 • ISAC (Information sharing and analysis centres) = centre de partajare și analiză a informațiilor
 • ISF (NFVI-based Security Function) = funcție de securitate bazată pe NFVI
 • ISO (International standards organisation) = Organizația internațională de standardizare
 • ITU (International Telecommunication Union) = Uniunea Internațională de Telecomunicații
  IXP (Internet Exchange Point) = punct de schimb pe internet
 • JSON (JavaScript Object Notation) = JavaScript Object Notation
 • JWS (JSON Web Signature) = semnătură web JSON
 • KPI (Key Performance Indicators) = indicatori cheie de performanță
 • LCM (Life Cycle Management) = managementul ciclului de viață
 • LEA (Law Enforcement Agency) = agenția de aplicare a legii
 • LI (Lawful Interception) = interceptare legală
 • LMF (Localisation Management Function) = funcția de gestionare a localizării
 • LTE (Long-Term Evolution) = evoluție pe termen lung
 • M2M (Machine to Machine) = de la mașină la mașină
 • MAC (Media access control) = control acces media
 • MANO (Management and orchestration) = management și orchestrație
  MEC (Multi-access edge computing) = computing periferic multi-acces
 • MIMO (Multi-input multi-output) = intrări multiple și ieșiri multiple
 • MME (Mobility Management Entity) = entitate de management al mobilității
 • mMTC (massive Machine-Type Communication) = comunicații masive de tip mașină
 • MNO (Mobile network operator) = operator de rețea mobilă
 • NAS (Non access stratum) = strat fără acces
 • NCA (National Certification Authorities) = autorități naționale de certificare
 • NCSC (National cybersecurity coordinator/agency/centre) = coordonator/agenție/centru național de securitate cibernetică
 • NEF (Network exposure function) = funcția de expunere în rețea
 • NESAS (Network Equipment Security Assurance Scheme) = schema de asigurare a securității echipamentelor de rețea
 • NF (Network function) = funcție de rețea
 • NFVI (Network function virtualisation infrastructure) = infrastructură de virtualizare a funcției de rețea
 • ng-eNB (Next generation – evolved Node B) = generația următoare – Nodul B evoluat
 • NG RAN (Next generation Radio Access Network) = rețea de acces radio de generația următoare
 • NIS Directive (The Directive on security of network and information systems) = directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice
 • NOP (Network operator) = operator de rețea
 • NR (New radio) = radio nou
 • NRA (National Regulator) = reglementator național
 • NRF (Network repository function) = funcția de depozit de rețea
 • NS (Network slice) = secțiune de rețea
 • NSA (Non-standalone) = non-autonomă
 • NSI (Network slice instance) = instanță de secțiune de rețea
 • NSM (NFV Security Manager) = manager de securitate NFV
 • NSMF (Network slice management function) = funcția de gestionare a segmentelor de rețea
 • NSSAAF (Network Slice Specific Authentication and Authorisation Function) = funcția de autentificare și autorizare specifică rețelei
 • NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information) = informații de asistență pentru selecția segmentelor de rețea
 • NSSF (Network slice selection function) = funcția de selecție a segmentelor de rețea
 • NSSI (Network Slice Subnet Instance) = instanța subrețea a segmentului de rețea
 • NSSMF (Network slice subnet management function) = funcția de gestionare a subrețelei segmentului de rețea
 • NSST (Network Slice Subnet Template) = șablon de subrețea a segmentului de rețea
 • NTC (National 5G test centres) = centre naționale de testare 5G
 • OAM (Operation, Administration, and Management) = operare, administrare și management
 • O&M (Operations & Maintenance) = operațiuni și întreținere
 • OS (Operating system) = sistem de operare
 • OSS/BSS (Operations Support System/Business Support System) = sistem de asistență pentru operațiuni/sistem de asistență pentru afaceri
 • PCF (Policy control function) = funcția de control al politicii
 • PDCP (Packet data conversion protocol) = protocol de conversie de date de pachete
 • PDU (Protocol data unit) = unitate de date protocol
 • PLMN (Public Land Mobile Network) = rețea mobilă publică terestră
 • PNF (Physical Network Function) = funcția de rețea fizică
 • PSF (Physical Security Function) = funcția de securitate fizică
 • QoS (Quality of service) = calitatea serviciului
 • RACS (Radio Capabilities Signalling) = semnalizarea capabilităților radio
 • RAT (Radio access technology) = tehnologie de acces radio
 • RES* (Response (authentication response)) = răspuns (răspuns de autentificare))
 • RFC (Request for Comments) = cerere de comentarii
 • RRC (Radio Resource Control) = controlul resurselor radio
 • RU (Radio Unit) = unitate radio
 • SA (Security architecture) = arhitectura de securitate
 • SaaS (Software as a Service) = software ca serviciu
 • SBA (Service-based architecture) = arhitectură bazată pe servicii
 • SBI (Service-based interface) = interfață bazată pe servicii
 • SC (Service customers) = clienți de servicii
 • SCAS (3GPP Security Assurance Specifications) = specificații de asigurare a securității 3GPP
 • SCP (Service Communication Proxy) = proxy de comunicare a serviciilor
 • SDAP (Service data adaptation protocol) = protocol de adaptare a datelor de serviciu
 • SDN (Software defined network) = rețea definită de software
 • SEAF (Security anchor functionality) = funcționalitate de ancorare de securitate
 • SECAM (3GPP Security Assurance Methodology) = metodologia de asigurare a securității 3GPP
 • SEPP (Security edge protection proxy) = proxy de protecție periferică de securitate
 • SFTP (Secure File Transfer Protocol) = protocol de transfer al fișierelor în siguranță
 • SGW (Serving gateway) = poartă de acces de servire
 • SIDF (Subscription identifier de-concealing function) = funcția de scoatere la iveală a identificatorului de abonament
 • SLA (Service level agreement) = acord de nivel de servicii
 • SMC (Security Mode Command) = comandă pentru modul de securitate
 • SMF (Session management function) = funcția de gestionare a sesiunii
 • SMS (Short message service) = serviciu de mesaje scurte
 • SMSF (SMS function) = funcția SMS
 • SP (Service providers) = furnizori de servicii
 • SSA (NFV security services agent) = agent de servicii de securitate NFV
 • SSI (Server Side Includes) = incluziuni pe partea de server
 • SSH (Secure Shell) = shell securizat
 • SSP (NFV security services provider) = furnizor de servicii de securitate NFV
 • SUCI (Subscription concealed identifier) = identificator ascuns al abonamentului
 • SUPI (Subscription Permanent Identifier) = identificator permanent al abonamentului
 • TCP (Transmission Control Protocol) = protocol de control al transmisiei
 • TEID (Tunnel Endpoint Identifier) = identificator de punct final al tunelului
 • TLS (Transport Layer Security) = securitatea nivelului transport
 • TPM (Trusted platform module) = modul platformă de încredere
 • TSN (Time Sensitive Networking) = rețea sensibilă la timp
 • UCMF (UE radio Capability Management Function) = funcția de management al capacității radio UE
 • UICC (Universal Integrated Circuit Card) = card cu circuit integrat universal
 • UDM (Unified data management) = gestionarea unificată a datelor
 • UDR (Unified data repository) = depozitar unificat de date
 • UDSF (Unstructured data storage function) = funcție de stocare a datelor nestructurate
 • UE (User equipment) = echipament utilizator
 • UP (User Plane) = plan utilizatorului
 • UPF (User plane function) = funcția plan utilizator
 • URLLC (Ultra-reliable low-latency communication) = comunicare ultra-fiabilă cu latență scăzută
 • USIM (Universal subscriber identity module) = modul universal de identitate a abonatului
 • V2V (Vehicle to vehicle protocol) = protocol de la vehicul la vehicul
 • V2X (Vehicle to everything protocol) = protocol de la vehicul la tot
 • VISP (Virtualisation infrastructure service providers) = furnizori de servicii de infrastructură de virtualizare
 • VIM (Virtualised infrastructure manager) = manager de infrastructură virtualizată
 • VM (Virtual machine) = mașină virtuală
 • VNF (Virtualised Network Function) = funcție de rețea virtualizată
 • VNFD (VNF descriptor) = descriptor VNF
 • VNFM (VNF manager) = manager VNF
 • VNFI (VNF Infrastructure) = infrastructură VNF
 • VSF (Virtual Security Function) = funcție de securitate virtuală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *