OBIECTUL CONTRACTULUI

Termenii contractuali reprezintă furnizarea de servicii, de către S.C. MULTIMEDIA S.R.L. (numită aici MultiMedia) pentru scrierea, conversia, editarea, și support pentru publicarea cărților pentru autorii sau persoanele care au dreptul legal să publice acele cărți, denumite în mod generic Beneficiar.

MultiMedia se obligă să publice cartea la cel puțin o editură în format digital și la cel puțin o editură în versiunea tipărită.

MultiMedia asigură suport pentru crearea de conturi pentru autor la editurile online, astfel încât banii proveniti din vânzarea cărţilor să intre direct în contul bancar al autorului.

Serviciile nu includ corectarea gramaticală sau stilistică a cărții.

Autorul nu primește niciun exemplar gratuit în cazul cărților tipărite, pentru că nu se tipărește în avans nicio carte. Cărțile se tipăresc de fiecare dată când este primită o comandă, în numărul de exemplare solicitat de cumpărător (sistemul print-on-demand). În schimb, autorul beneficiază de un preț favorizant, respectiv atunci când cumpără propria carte plătește doar costurile minime impuse de fiecare editură în parte (care includ comisionul editurii).

În cazul cărților tipărite prin editura MultiMedia Publishing, Beneficiarul va plăti contravaloarea a nouă exemplare, dintre care 7 exemplare ajung la Biblioteca Naținală a României, un exemplar la biblioteca de care aparține editura, și un exemplar rămâne la editură

Beneficiarul în mod legal reprezintă și garantează faptul că deține sau se află în posesia tuturor drepturilor necesare cu privire la conținutul cărților (conform legislației în vigoare).

PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul contractului se stabilește de MultiMedia pentru fiecare carte în parte, în funcție de numărul de pagini, ilustrații, diagrame și tabele în conținut, și de modalitatea de creare a coperții (de către Beneficiar sau de MultiMedia). La acest preț se adaugă TVA. Plata se face în avans.

Pentru cărțile publicate la oricare alte edituri sau pe oricare alte site-uri, MultiMedia predă complet controlul autorului sau reprezentantului său și nu va mai reține niciun comision ulterior după publicarea cărții.

TERMENUL DE LIVRARE

În funcție de complexitatea editării, cartea va fi gata de publicare între 7-14 zile de la plata  efectuată pentru editare. După editare se crează conturile de autor la fiecare editură în parte, pe adresa de email a autorului. După confirmarea conturilor și completarea datelor obligatorii de către autor, publicarea efectivă durează cca. 1-2 zile.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract intră în vigoare și produce efecte juridice la data semnării lui, fără obiecțiuni, de către ambele părti, sau prin acceptarea implicită de către Beneficiar prin plata efectuată pentru serviciile specificate. Durata contractului este până la publicarea efectivă online a cărților. Din acel moment Beneficiarul preia complet controlul asupra conturilor de autor și schimbă parolele de acces, astfel încât să devină singura persoana care va mai putea accesa conturile de autor.

RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

 Prestatorul de servicii se obligă :

 • să presteze serviciile conform contractului ;
 • să transmită beneficiarului toate formatele digitale publicate, și versiunea tipărită în format PDF
 • să transmită beneficiarului toate datele de acces ale conturilor de autor prin care autorul va primi banii obținuți din vânzarea cărților
 • să fie de acord și să respecte termenii de utilizare a serviciilor tuturor editurilor unde sunt publicate cărțile

Beneficiarul serviciilor se obligă:

 • să respecte termenul de plată stabilit prin factura eliberată de MultiMedia;
 • să asigure materialele (text, imagini) necesare pentru realizarea site-ului web; în cazul edițiilor tipărite, este recomandabil ca imaginile sa fie de foarte bună calitate, cu respectarea drepturilor de autor
 • să nu încalce drepturile de autor ale altor persoane sau organizații prin publicarea cărților
 • să confirme în cel mai scurt timp conturile de autor create, completând în conturi toate datele necesare pentru publicarea cărților.
 • să nu inclusă în carte conținut ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnios, defăimător, sau obscen.
 • să fie de acord și să respecte termenii de utilizare a serviciilor tuturor editurilor unde sunt publicate cărțile

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele condiții

 1. părţile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. expirarea duratei contractului;
 3. prin denunțare unilaterală în următoarele condiții: ca efect al manifestării de voință expresă a uneia din părți cu notificarea prealabilă de minim cinci zile lucrătoare, a partenerului de contract, sub rezerva ca opțiunea pentru încetare să nu fi fost derivată dintr-o nesocotire culpabilă a obligațiilor contractuale pentru eliminarea răspunderii;

Executarea necorespunzătoare sau executarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept fără notificare prealabila şi de a pretinde plata de daune interese.

În cazul neplăţii la timp de către Beneficiar a serviciilor prestate, MultiMedia are dreptul să renunţe în orice moment la continuarea serviciilor prestate, anulând contractul fără a fi nevoie de o înştiinţare în scris a Beneficiarului.

FORŢA MAJORĂ

Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile, producerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să considere unilateral încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

LITIGII

Părţile vor rezolva toate neînţelegerile privind prezentul contract pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

CLAUZE FINALE

Prezentul contract, după semnare sau după aducerea sa la cunoștința Beneficiarului și efectuarea primei plăți, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Termenii prezentului contract se subordonează condițiilor generale de utilizare a serviciilor MultiMedia, conform Termenilor de utilizare, https://www.telework.ro/ro/termeni-de-utilizare/.