Home » Articole » RO » Legislatie » Ordonanţa de Urgenţă nr.117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Ordonanţa de Urgenţă nr.117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

postat în: Legislatie 0

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 
 
Identificare  act:
 
 

 
 
 
   

 

   
 
Numar/data:
 
Ordonanţă de Urgenţă nr.117 din 23 decembrie 2010
   
 
Emitent:
 
Guvern
   
 
Cu functie:
 
de modificare
   
 
În vigoare:
 
Intră în vigoare la: 30.12.2010
   
 
Publicare:
 
 
 
M.Of. nr. 891/30 dec. 2010
 
 
   
 
Functie  activa:
 
 

 
 
 
   

 

   
 
Modifică:
 
  O.U.G.  nr.77/2009
 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 17 alin.  (3), anexa; introduce alin. (4) – (7) la art. 13, lit. d) la art.  14 alin. (2), art. 261
 

 

In vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei prin adoptarea masurii de abrogare a sistemului de impozitare minim si in concordanta cu directiile de actiune ale Programului de guvernare 2009-2012, care vizeaza simplificarea cadrului legislativ si aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, se impune implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microintreprinderilor.

   Avand in vedere necesitatea asigurarii unui tratament nediscriminatoriu intre persoanele juridice rezidente si persoanele juridice nerezidente in domeniul impunerii veniturilor din dividende, cat si a mentinerii in anul 2011 a limitarii deducerii cheltuielilor privind combustibilul, in anumite conditii, la calculul bazei impozabile pentru impozitul pe profit si pentru impozitul pe venit,

   intrucat se impune revizuirea sistemului actual referitor la impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice pe baza normelor de venit pentru a raspunde exigentelor privind administrarea eficienta a sistemului fiscal,

   avand in vedere necesitatea imbunatatirii administrarii impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,

   pentru eliminarea unor dificultati de natura tehnica aparute in aplicarea prevederilor existente in domeniul fiscal,

   avand in vedere obligatia adoptarii si publicarii pana la 1 ianuarie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a:

   -Directivei 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata;

   -prevederilor art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor;

   -Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE,

avand in vedere, de asemenea, obligatia statelor membre de a comunica fara intarziere Comisiei Europene textele actelor normative, impreuna cu tabelele de concordanta fata de dispozitiile noilor directive privind TVA si regimul accizelor pentru tutunul prelucrat,

tinand seama de necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, conjunctura economica actuala, principalele caracteristici ale politicii bugetare a Romaniei in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, precum si de necesitatea promovarii unor modificari ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri,

avand in vedere faptul ca, potrivit Directivei 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda, statele membre pot aplica pana la 30 iunie 2015 si pentru o perioada minima de 2 ani taxarea inversa pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si pentru transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva,

avand in vedere importanta obtinerii unor date absolut necesare calcularii bazei TVA pentru resursele proprii comunitare,

tinand seama de faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea in timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,

luand in considerare faptul ca neadoptarea si nepublicarea pana la 31 decembrie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a directivelor mentionate conduc la:

   -declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru netranspunerea in termenul legal a prevederilor directivelor in domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011;

   -imposibilitatea operatorilor economici de a duce la indeplinire obligatiile ce deriva din noile prevederi legale, ca urmare a modificarilor directivelor comunitare;

   -imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,

in contextul in care este necesara, pe de o parte, implementarea de masuri pentru largirea bazei de calcul a contributiilor sociale si perfectionarea colectarii prin metoda stopajului la sursa, inclusiv asupra unor venituri cum sunt cele provenind din drepturi de autor si contracte/conventii civile, iar, pe de alta parte, corelarea prestatiilor de asigurari sociale cu sumele platite de contribuabili pentru asigurarile sociale obligatorii, cu respectarea principiului solidaritatii sociale,

avand in vedere necesitatea introducerii declaratiei unice pentru impozitul pe venit si contributiile sociale incepand cu anul fiscal 2011,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

………………………………………………..

   Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si taxa de acces prevazuta la alin. (4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se aloca anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se vireaza lunar din buget la nivelul incasarilor.”
   2. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
“(4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, permit accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore in intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoana, iar organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine incaseaza biletul de intrare numai de la jucatori.
(5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare persoana care intra in cazinou, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de noroc.
(6) Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete.
(7) Biletele de intrare se vor emite in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”
   3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 14. – (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a taxei de acces prevazute la art. 13 alin. (4), precum si nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.”

   4. La articolul 14 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) sumele incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevazuta la art. 13 alin. (4) se vireaza in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara.”
   5. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Comisia poate dispune, pentru o perioada de cel mult 6 luni, masura suspendarii licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, in mod repetat, de catre organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au facut obiectul aprobarii, avand ca rezultat prejudicierea participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc in cazurile pentru care s-a prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta masura de suspendare a autorizatiei, dupa caz.”
   6. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:
“Art. 261. – Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.”
   7. La anexa, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
””4. Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile tip slot-machine:
   
A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 20 lei;
B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.””

Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala:
   -art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008;
   -Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 15 ianuarie 2010;

   -Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 20 martie 2010; si
   -Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 50 din 27 februarie 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
Contrasemneaza:
—————
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul culturii si patrimoniului national,
Kelemen Hunor
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Nicolae Adrian Lemeni,
secretar de stat

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 117.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.