Home » Articole » RO » Legislatie » Master-Planul investițiilor în turism – Programul Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism și criteriile de eligibilitate a proiectelor

Master-Planul investițiilor în turism – Programul Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism și criteriile de eligibilitate a proiectelor

Palatul Victoria

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Turismului aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ:

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Master-Planul investițiilor în turism, şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 17.07.2017.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Master-Planul investițiilor în turism, şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, şi al art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Programul multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Master-Planul investițiilor în turism, urmărește:

 1. a) dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică;
 2. b) dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice;
 3. c) dezvoltarea     unei   rețele   de    destinații   turistice   competitive     pe   plan internațional;
 4. d) valorificarea durabilă  a  specificului  local  și  a  elementelor  de  identitate națională prin turism;
 5. e) identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a

Art. 2 – Master-Planul investițiilor în turism vizează realizarea următoarelor activități majore:

 1. a) dezvoltarea turismului de sănătate;
 2. b) dezvoltarea domeniului schiabil;
 3. c) dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement;
 4. d) dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre;
 5. e) dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării;
 6. f) dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă.

Art. 3 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare/realizare parc balnear, traseu de cură, construcție/reabilitare centru balnear, construcție/reabilitare bază kinetoterapie, construcție/reabilitare instalație de punere în valoare a mofetelor, construcție/reabilitare aquaparc/parc acvatic, construcție/reabilitare baie tradițională, amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice, creare/reabilitare facilități de utilizare a izvoarelor minerale, amenajare plajă;

Art. 4 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare domeniu schiabil (pârtie de schi, pârtie de schi fond, instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare și utilități aferente proiectului, pârtie/pistă săniuș, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, trambulină, amenajare/reabilitare patinoar), parcuri tematice de iarnă;

Art. 5 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare parcuri tematice, construcție/ amenajare/ reabilitare aquaparc, instalație sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement, construire/ amenajare/ reabilitare patinoar, construcție/amenajare/reabilitare zonă de picnic/ campare, camping, sat de vacanță.

Art. 6 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: construcție/ amenajare/ reabilitare post de prim ajutor / foișor salvamar, construcție/ amenajare/ reabilitare port de agrement/ marină turistică/ miniport turistic, construcție/ reconstruire/ amenajare/ reabilitare cheu de acostare/ ponton acostare, zonă de campare și pentru pescuit în Delta Dunării, infrastructură ușoară de vizitare și observare în zonele protejate, extindere/reabilitare Delfinariu;

Art. 7 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere finanțarea de investiții ce cuprind:proiecte de agrement cu specific nautic, respectiv: construcție/ amenajare/ reabilitare port de agrement/ marină turistică/ miniport turistic, realizare/ amenajare centru/ zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor/ plajelor de agrement.

Art. 8 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: construcție sau refacere refugiu montan/centru/ bază/punct salvamont, amenajare/reabilitare infrastructură de acces.

Art. 9 – (1) În vederea realizării activităților majore prevăzute în prezenta hotărâre, se are în vedere finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în Anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10 – Se aprobă criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 11 – (1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a unităților administrativ – teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al ministrului Turismului.

(2) Proiectele prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B pct. I pot fi implementate direct de către Ministerul Turismului.

Art. 12 – (1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cod 51.02.21 “Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism”, către unitățile administrativ – teritoriale a căror proiecte au fost selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în Anexa nr. 2, se va face conform prevederilor din contractele de finanţare.

(2)   Unitățile administrativ – teritoriale au obligația respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia înregistrării separate în contabilitatea proprie a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului.

(3)   Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanțare prin structurile sale de specialitate sau prin desemnarea altor instituții publice sau private în condițiile legii.

Art. 13 – (1) Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanțare este următorul:

 1. a) pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerul Turismului este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%;
 2. b) pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerul Turismului este de 85%, iar contribuția unității administrativ- teritoriale beneficiare este de 15%;
 3. c) pentru investiții în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri altele decât cele de la a) și b), contribuția Ministerul Turismului este de 70%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiară este de 30%;
 4. d) pentru Investițiile de importanță națională contribuția Ministerul Turismului este de 100%.

Art. 14 – Este interzisă utilizarea fondurilor alocate conform art. 11 alin. (1) la acoperirea costurilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice, în condițiile legii, necesară acordării finanțării de către Ministerul Turismului.

Art. 15 – (1) Modalitatea de acordare a finanțării se va face potrivit regulii primului venit cu autorizația de construire valabilă în condițiile legii.

(2)   În vederea acordării fondurilor solicitate, ordonatorii principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale solicitante de fonduri în condițiile prezentei hotărâri, declară pe propria răspundere faptul că investiția ce urmează a fi realizată nu este finanțabilă din alte fonduri cu finanțare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă.

(3)    Toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic (CTE) al Ministerului Turismului pe documentaţiile tehnico- economice întocmite. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al condiţiilor tehnico-economice trebuie să obţină avizul CTE.

(4)   Neprezentarea documentației tehnico-economice până la data de 31 decembrie 2018, va atrage după sine eliminarea corespunzătoare a propunerii de proiect din Anexa nr. 1.

(5)    După obținerea avizului CTE, unitățile administrativ-teritoriale vor prezenta autorizația de construire, până, cel mai târziu, la data de 31 decembrie 2019, în vederea acordării finanțării pentru proiectele prevăzute în Anexa nr. 1.

(6)   Pentru investițiile propuse de unitățile administrativ-teritoriale ulterior anului 2017, în vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data limită de transmitere a autorizațiilor de construire, după obținerea avizului CTE, va fi de 31 august al fiecărui an calendaristic.

Art. 16 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17  –  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri  se  abrogă Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor  de execuţie  a  programelor  şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18 – Contractelor de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.

PRIM – MINISTRU MIHAI TUDOSE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.