Home » Articole » RO » Legislatie » Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

postat în: Legislatie 0

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 439, din 26 iunie 2009.

Identificare act: \r\n

 

\r\n

Numar/data: Ordonanţă de Urgenţă nr.77 din 24 iunie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.246/2010 Procesul legislativ la:\r\n

– Camera Deputatilor: P.L. nr. 508/2009
– Senat: P.L. nr. L317/2009

\r\n

Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a art. 22, 23, 24, 25, 26 şi 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare:   M.Of. nr. 439/26 iun. 2009  
Functie activa: \r\n

 

\r\n

Abrogă: O.U.G. nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc\r\n

totodata, abrogă: \r\n

 

\r\n

L. nr.166/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
O.G. nr.36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
L. nr.391/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc

\r\n

Modifică: O.U.G. nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate (abrogata prin L. nr.292/2011)
abrogă art. 3 lit. a), c) şi d)
  O.U.G. nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A
abrogă art. 7; modifică în mod corespunzător Statutul Companiei Naţionale “Loteria Română”.
  L. nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului
abrogă art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) şi art. 74 lit. d)
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
abrogă art. 51 alin. (3) lit. d)
  O.G. nr.39/2005 privind cinematografia
abrogă art. 13 alin. (1) lit. f)
Functie pasiva: \r\n

 

\r\n

Aprobată cu modificări: L. nr.246/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
modifică art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 2 alin.(3), art. 5 alin. (5), art. 6, art. 7, art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. a) paragrafele (i) şi (iii), art. 15 alin. (6) lit. i), art. 18 alin. (1) şi (5), art. 26, art. 29 alin. (1) partea introductivă, anexa; introduce alin. (4) la art. 2, alin. (6) şi (7) la art. 5, lit. g) – i) la art. 10 alin. (1), alin. (3) la art. 10, lit. f) la art. 12 alin. (3), lit. i) şi j) la art. 15 alin. (2), alin. (4) la art. 16, lit. h1) şi h2) la art. 17 alin. (2), art. 191, alin. (3) şi (4) la art. 22, lit. f) – k) la art. 25, lit. f) – i) la art. 29 alin. (8); abrogă art. 23 alin. (2) lit. a), art. 23 alin. (4)
Modificată: O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (3), anexa; introduce alin. (4) – (7) la art. 13, lit. d) la art. 14 alin. (2), art. 261

Actele normative care reglementeaza activitatea de jocuri de noroc in vigoare acopera, in general, domeniul de referinta, dar, avand o vechime mare, nu mai corespund realitatilor economice, tehnice si mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora in practica, precum si modificarea actelor normative conexe activitatii au demonstrat existenta necesitatii modificarii si perfectionarii actualelor reglementari, pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pietei specifice.

Totodata, avand in vedere masurile privind asigurarea surselor de finantare a dezvoltarii economice si tinand cont de faptul ca taxa de autorizare perceputa organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificata din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Tinand cont de situatiile expuse mai sus, ce vizeaza domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune imbunatatirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonante de urgenta.

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. — (1) Organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei constituie monopol de stat si se desfasoara in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
 (2) Statul poate acorda dreptul de organizare si exploatare a activitatii de jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe baza de licenta de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanta de urgenta, si de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale si limitate in timp, ce vor fi exploatate in mod direct de detinatorul licentei.
 (3) Activitatea de autorizare a organizarii si exploatarii jocurilor de noroc se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie, care se organizeaza si functioneaza la nivelul acestui minister, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si de alte acte normative cu incidenta in materie.
 (4) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobarii tacite nu se aplica in cadrul procedurii de acordare a licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
 (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun, de catre 2 organizatori de jocuri de noroc intre care exista un contract de asociere incheiat in conditiile legii, raspunderea administrativa revenind ambilor parteneri.
 Art. 2. — (1) Componenta comisiei se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului
 administratiei si internelor, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
 (2) Comisia functioneaza avand in vedere principiile legalitatii, impartialitatii, rolului activ si disponibilitatii.
 (3) Monitorizarea activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, direct sau impreuna cu alte institutii ale statului, in conditiile legii.
 Art. 3. — (1) Prin joc de noroc se intelege acea activitate comerciala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
 (2) Sunt incluse in aceasta categorie si acele activitati comerciale in care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza] rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fara implicarea organizatorilor.
 (3) Organizarea oricarui joc de noroc implica existenta cumulativa a urmatoarelor elemente: joc si/sau partida, taxa de participare sau miza, fond de castiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanti.
 Art. 4. — (1) Prin taxa de participare directa se intelege suma de bani perceputa direct de la participant de catre organizator in schimbul dreptului de participare la joc.
 (2) Prin taxa de participare disimulata se intelege orice suma incasata sau solicitata suplimentar fata de contravaloarea perceputa de la aceeasi persoana de acelasi operator economic pentru vanzarea unor bunuri ori solicitata direct de catre organizatorul activitatii ori de catre o alta persoana care participa sub orice forma la
 desfasurarea activitatii, avand ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.
 Art. 5. — (1) Prin mijloc de joc se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveste sau permite organizarea, desfasurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de baza si auxiliare.
 (2) Prin mijloc de joc de baza se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care genereaza, in mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc.
 Intra in aceasta categorie, pentru jocurile de noroc in care castigatorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind in mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigura organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.
 (3) Prin mijloc de joc auxiliar se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, desi nu face parte integranta din mijlocul de joc de baza, concura impreuna cu acesta la organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activitati.
 (4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentand jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace
 financiare care concura la organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.
 (5) Nu sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.), alte hartii de valoare/cu valoare declarata sau vouchere, cu exceptia mijloacelor de joc prevazute la alin. (4) si a mijloacelor banesti.
 Art. 6. — Prin organizator de jocuri de noroc se intelege persoana juridica autorizata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
 Poate dobandi aceasta calitate persoana juridica de drept roman constituita in conditiile legii.
 Art. 7. — Prin participant la jocul de noroc se intelege orice persoana fizica majora care doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului respectivului joc de noroc.
 Art. 8. — Prin castig sau premiu se intelege sumele in bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat castigator, in conformitate cu prevederile cuprinse in regulamentul respectivului joc de noroc. Raspunderea privind acordarea castigului sau premiului revine in exclusivitate organizatorului jocului de noroc.
 Art. 9. — Prin jocuri de noroc frauduloase se intelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele sau parametrii initiali, astfel incat sa fie adusa atingere elementelor de sansa sau metodelor de selectie.
 Art. 10. — (1) Jocurile de noroc se clasifica dupa cum urmeaza:
 a) jocuri loto, daca sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor. in aceasta categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, si orice joc de noroc care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor si care consta in extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul carora pot fi obtinute diverse castiguri determinate de evenimente care nu se desfasoara in prezenta fizica a jucatorilor, cu exceptia jocurilor de noroc definite in continuare;
 b) pariuri, daca sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fara implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc in care participantul trebuie sa indice rezultatele unor evenimente ce urmeaza sa aiba loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. in aceasta categorie se includ:
 (i) pariurile mutuale, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu
 numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in
 procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in
 conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;
 (ii) pariurile in cota fixa, in cadrul carora organizatorul este cel care stabileste pe baza unor criterii proprii si aduce la cunostinta participantilor cotele de multiplicare a mizei in cazul in care variantele jucate sunt declarate
 castigatoare, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecarui castig este fixata prin regulament (suma fixa sau multiplu de miza) independent de totalul mizelor;
 c) jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, daca
 evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, in prezenta fizica a participantilor, cu sau fara participarea directa a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: carti de joc, zaruri, bile de ruleta, rulete si mese de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora, precum si alte mijloace de joc stabilite prin hotarare a Guvernului;
 d) jocurile tip slot-machine, daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul
 masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, iar castigul depinde de hazard;
 e) jocurile bingo desfasurate in sali de joc, cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea
 echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, in prezenta fizica a jucatorilor;
 f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, cu castiguri generate de elemente
 aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, fara prezenta fizica a jucatorilor.
 (2) Pentru jocurile de noroc prevazute la alin. (1), precum si pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta este obligatorie detinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.
 Art. 11. — Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:
 a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;
 b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;
 c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare.
 Art. 12. — (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta si este valabila 5 ani de la data acordarii, cu conditia platii taxei de autorizare anuala conform prevederilor art. 14.
 (2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor instiinta comisia despre orice modificare, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz.
 (3) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc este valabila un an de la data acordarii, dupa cum urmeaza:
 a) in cazul jocurilor loto: pentru intreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor;
 b) in cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte;
 c) in cazul jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;
 d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;
 e) in cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc.
 (4) Prin data acordarii se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si s-a avizat
 favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14.
 (5) in situatia in care un operator economic nu mai detine licenta de organizare a jocurilor de noroc valida, indiferent de motivul care a generat aceasta stare, autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc emise in favoarea acestuia isi pierd valabilitatea cu aceeasi data, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.
 Art. 13. — (1) Acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizeaza cu perceperea de taxe.
 (2) Pentru societatile care organizeaza pariuri in cota fixa, taxa pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileste in functie de incasarile efectiv realizate de societati din exploatarea acestei activitati, dar nu mai putin de nivelul minim al taxei stabilite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
 (3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit al bugetului de stat.
 Art. 14. — (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
 (2) Taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se platesc de catre operatorii economici organizatori, dupa cum urmeaza:
 a) taxa aferenta licentei de organizare a jocurilor de noroc: (i) pentru primul an, pana la data de 25 inclusiv a lunii
 urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
 (ii) pentru anii urmatori, cu 10 zile inainte de expirarea anului precedent;
 b) taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc:
 (i) pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine, taxa se datoreaza pentru fiecare mijloc de joc si se plateste in 4 rate trimestriale egale, astfel:
 A. pentru primul trimestru — pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
 B. pentru celelalte trimestre — pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv
 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul urmator;
 (ii) pentru jocurile bingo in sali de joc, taxa anuala se datoreaza pentru fiecare locatie si se plateste integral
 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
 (iii) pentru jocurile de tip pariu si jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, taxa anuala se datoreaza si se plateste dupa cum urmeaza:
 A. sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de
 operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala — pana la data de 25 inclusiv a
 lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
 B. in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate
 prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa anuala de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevazute in anexa asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare.
 Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare;
 c) taxele aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de
 exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Nationala „Loteria Romana” — S.A. pentru jocuri loto si pariuri mutuale — pana la data de 25 martie inclusiv pentru anul in curs.
 (3) Cota procentuala din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de catre organizatorii de jocuri de noroc bingo in sala de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” — S.A. Se achita in avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisa numai pe baza prezentarii documentului de plata vizat de trezorerie.

Art. 15. — (1) Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:
 a) operatorii economici sa faca dovada:
 (i) existentei ca obiect principal de activitate a organizarii de jocuri de noroc;
 (ii) existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat in
 conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 (iii) constituirii capitalului social subscris si varsat in cuantumul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
 b) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna o
 declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:
 (i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a
 intervenit reabilitarea;
 (ii) nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
 c) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre reprezentantii legali ai persoanei juridice nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un
 stat strain, pentru o infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;
 d) operatorul economic a depus cerere pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si in conditiile impuse de aceasta.
 (2) Pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca:
 a) detin licenta de organizare a jocurilor de noroc valabila la data depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc;
 b) spatiul propus este inregistrat la oficiul registrului comertului de catre organizatorul in cauza conform prevederilor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in cadrul imobilelor si indeplineste cerintele prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 c) spatiul propus nu este situat in incinta unui asezamant de invatamant, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor asezaminte de cultura, arta, sanatate, cu caracter social, de culte religioase si altele asemenea sau in perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfasurarea de jocuri de noroc in spatii care datorita amplasarii ar conduce la obstructionarea traficului sau la limitarea liberului acces catre alte locatii de
 interes (intrari in imobile, pasaje pietonale, statii ale mijloacelor de transport in comun etc.); in mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc in cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, case de cultura si altele de acest fel, cu conditia sa fie asigurate cumulativ urmatoarele conditii: acces separat pentru jucatori, sa nu fie deranjate in vreun fel celelalte activitati si sa poata fi restrictionat total accesul minorilor;
 d) activitatea de tip cazinou urmeaza a se organiza in imobile care nu au destinatia de locuinta sau in locatii care fac parte din hoteluri avand o clasificatie, conform normelor nationale in vigoare, de cel putin 3 stele;
 e) mijloacele de joc si locatiile/spatiile propuse indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in normele de aplicare a acesteia;
 f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare, facand parte integranta constructiva din mijlocul de joc respectiv sau adaugat ulterior acestora (tip „black-box”), care permite controlul autoritatilor prevazute la art. 28 asupra modului de organizare si exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerintele pe care trebuie sa le
 indeplineasca mecanismele respective, conditiile de avizare pentru entitatile care aditioneaza sistemele de tip „black-box”, instalarea acestora si monitorizarea activitatii sunt prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 g) salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii
 privind: totalul taxelor de participare colectate in orice zi, totalul premiilor acordate in ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 30 de zile inainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu in care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie sa fie identificat in sistemul central. Orice modificare ulterioara va fi comunicata cu cel putin 15 zile inainte de a fi operationala;
 h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune detin un aviz emis de
 Compania Nationala „Loteria Romana” — S.A., conform caruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu incalca dreptul de exclusivitate si nu impieteaza asupra realizarii obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sunt vizate de
 Biroul Roman de Metrologie Legala. Totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate se
 centralizeaza intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate in orice zi si totalul premiilor acordate.
 (3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplica in situatia in care se solicita in acelasi timp atat acordarea licentei de organizarea jocurilor de noroc, cat si acordarea autorizatiei de exploatare
 a jocurilor de noroc.
 (4) Nu se acorda licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, in situatia in care operatorii economici organizatori:
 a) inregistreaza la data depunerii cererii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, obligatii de plata restante fata de bugetul general consolidat;
 b) nu au constituit garantia pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta.
 (5) Nu se considera obligatii de plata restante in sensul alin. (4) lit. a):
 a) obligatiile restante pentru care operatorii economici au obtinut inlesniri la plata, aflate in vigoare la data depunerii documentatiei;
 b) obligatiile datorate si neachitate, cuprinse in titluri executorii pentru care instanta judecatoreasca a dispus
 suspendarea executarii silite sau in cazul in care suspendarea executarii silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciara;
 c) obligatiile de plata pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate in conditiile legii, dupa caz.
 (6) Numarul minim de mijloace de joc, locatii sau dotari tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:
 a) pentru jocurile tip slot-machine, numarul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate in cadrul aceleiasi locatii sau in locatii diferite. Daca numarul autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc platite de organizator scade sub numarul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, licenta deorganizare a jocurilor de noroc se revoca de drept, fara
 indeplinirea altor proceduri prealabile. Numarul de slot-machine, pentru fiecare locatie, este de:
 (i) minimum 20 de mijloace de joc pentru spatiile in care, pe langa celelalte activitati care se desfasoara in cadrul incintei respective, altele decat exploatarea de jocuri de noroc, se exploateaza numai aceasta categorie de mijloace de joc;
 (ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spatiile in care se desfasoara cu precadere alte activitati cu caracter economic, amplasarea, organizarea si exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct in cadrul locatiei;
 (iii) minimum doua mijloace de joc pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;
 (iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate in sistemul de joc „jack-pot”, in situatia in care mijloacele de joc sunt exploatate in cel putin doua locatii;
 (v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite intr-o singura entitate si la care exploatarea se realizeaza de la mai multe
 terminale (posturi) de joc;
 b) numarul minim de mese speciale de joc din cadrul locatiei in care se organizeaza activitatea de tip cazinou este de:
 12 in municipiul Bucuresti, dintre care cel putin doua mese de ruleta;
 10 in alte locatii decat in municipiul Bucuresti, dintre care cel putin doua mese de ruleta; jocul direct intre participanti se poate organiza la numarul total de mese aprobat, mai putin la mesele de ruleta;
 c) locatiile in care se exploateaza activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere si inregistrare video, precum si cu mijloace de joc si tehnica de baza si complementara specifica la nivelul practicat pe plan international, in conditiile prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 d) organizatorii activitatii de tip cazinou vor tine evidenta datelor de identificare ale persoanelor care intra in incinta locatiilor in care este exploatat acest gen de activitate numai in format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani;
 e) in cadrul fiecarei locatii in care se organizeaza si se exploateaza activitatea de bingo in sali de joc dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afisaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive si accesorii specifice jocului de bingo;
 f) pentru activitatea de pariuri, numarul minim de spatii in care poate fi exploatata activitatea de acelasi operator economic este de 15;
 g) pentru activitatea de pariuri, numarul minim de terminale specializate in dotarea unui operator economic este de 30;
 h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda:
 (i) pentru locatia centrala: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmarirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);
 (ii) pentru punctul de lucru (agentie): minimum un terminal specializat pentru emiterea si inregistrarea pariurilor, o imprimanta pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date catre locatia centrala;
 (iii) pentru locatia aflata la Ministerul Finantelor Publice:
 sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.);
 i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, numarul minim de agentii prin care se realizeaza distributia biletelor de catre acelasi operator economic este de 150;
 j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda:
 (i) pentru locatia centrala: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmarirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);
 (ii) pentru locatia aflata la Ministerul Finantelor Publice:
 sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem
 pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.).
 (7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite intr-o singura entitate si sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda pentru intreaga entitate, iar taxa de autorizare se datoreaza pentru fiecare terminal (post) in parte, fiecare fiind inclus in calculul numarului minim de masini prevazut la alin. (6).
 (8) Forma si continutul licentei de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care sunt exploatate jocurile de noroc, conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de joc, conditiile referitoare la regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara in vederea acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si obligatiile care le revin organizatorilor in vederea mentinerii valabilitatii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
 
 Art. 16. — (1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slotmachine, pot organiza sisteme de tip „jack-pot” prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locatie, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip „mistery”, sau a aparatelor de acelasi tip, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip „progresiv”.
 Organizatorii sistemelor de tip „jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt comisiei cu cel putin 10 zile inainte de data de incepere a exploatarii activitatii, precum si seriile jocurilor tip slot-machine interconectate in sistem si locatia/locatiile in care sunt exploatate acestea.
 (2) In cadrul sistemelor de tip „jack-pot” se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine apartinand aceluiasi operator economic si numai in perioada in care pentru acestea exista autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc valabila.
 (3) Pentru organizarea sistemului de tip „jack-pot” este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii minime: acelasi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, avand acelasi protocol de comunicare, software specializat si algoritm aleatoriu de acordare a premiului.
 
 Art. 17.
— (1) Comisia poate dispune anularea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, atunci cand se constata ca la data acordarii acesteia solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte, care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz. In aceasta situatie, o noua solicitare de autorizare poate fi facuta dupa cel putin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Efectele anularii nu se rasfrang asupra premiilor acordate participantilor la jocurile de noroc care au actionat cu buna-credinta.
 (2) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc in una dintre urmatoarele situatii:
 a) neindeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale in vigoare, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente in conditiile legii;
 b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;
 c) dupa retragerea avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, acestia isi mentin pozitia respectiva dupa parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicarii retragerii avizului;
 d) impotriva persoanei juridice s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 e) reprezentantii legali ai operatorului economic se afla intr-o stare de incompatibilitate pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;
 f) mentinerea pozitiei detinute pentru mai mult de 30 de zile de catre oricare dintre asociatii sau reprezentantii legali ai persoanei juridice impotriva carora s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;
 g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;
 h) neconstituirea garantiei in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
 i) nerespectarea oricareia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) si (7), art. 16 si la art. 21 alin. (2)—(4).
 (3) Comisia poate dispune, pentru o perioada de cel mult 6 luni, masura suspendarii licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au facut obiectul aprobarii, avand ca rezultat prejudicierea participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru cazurile pentru care s-a prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta masura de suspendare a autorizatiei, dupa caz.
 (4) Comisia poate dispune masura suspendarii sau revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc, dupa caz, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism, constatata prin acte administrative ramase definitive in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 (5) In vederea dispunerii masurilor prevazute la alin. (1)—(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizarii efectuate de organele cu atributii de control prevazute la art. 28 alin. (1).
 (6) In situatia in care se constata ca, dupa expirarea perioadei de suspendare prevazute la alin. (3), se mentin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeste pana la remedierea neregulilor care au atras dispunerea masurii de suspendare.
 (7) Dupa revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc in situatiile prevazute la alin. (2), o noua solicitare poate fi facuta dupa cel putin un an de la data la care decizia de revocare a ramas irevocabila in sistemul cailor de atac.
 (8) Neprezentarea la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice a documentelor care atesta plata obligatiilor pentru care termenul prevazut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata atrage revocarea aprobarii acordate de comisie, fara a se mai emite licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc respectiva, dupa caz.
 (9) Dupa revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si dupa incetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati sa achite diferenta ramasa de plata din taxa anuala aferenta autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 18. — (1) Companiei Nationale „Loteria Romana” — S.A. i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea de jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1).
 (2) Compania Nationala „Loteria Romana” — S.A. beneficiaza de licenta, respectiv autorizatie, pentru jocurile de noroc desfasurate in conditiile alin. (1), prin efectul legii, cu conditia achitarii taxelor pentru obtinerea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
 (3) Compania Nationala „Loteria Romana” — S.A. poate organiza si exploata, cu personal, mijloace si in locatiile proprii sau in comun, sub orice forma, jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. (1), numai pe baza de licenta, respectiv autorizatie, obtinuta in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
 (4) Compania Nationala „Loteria Romana” — S.A. poate organiza si exploata activitatile pentru care, potrivit alin. (1), detine exclusivitate, in comun cu alte loterii nationale afiliate la European State Lotteries and Toto Association, in conditiile prevazute la alin. (2).
 (5) In vederea realizarii obiectului de activitate, Compania Nationala „Loteria Romana” — S.A. poate incheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc prevazute la alin. (1), in conditiile legii.
 
 Art. 19. — (1) Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc, cu exceptia celor pentru care exista certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integranta din mijlocul de joc respectiv, se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala.
 (2) Utilizarea de programe informatice, altele decat cele pentru care controlul tehnic se efectueaza in conditiile alin. (1), se realizeaza pe raspunderea exclusiva a organizatorilor. Odata cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implica utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic.
 (3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, se realizeaza numai de catre Biroul Roman de Metrologie Legala.
 (4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si tarifele practicate pentru activitatile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei si al ministrului finantelor publice. Pana la data intrarii in vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior.
 (5) In normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala se cuprinde si verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidentierea distincta a verificarii efectuate si a rezultatelor acesteia in documentele eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
 (6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc se va desfasura conform normelor tehnice in vigoare la data prezentei ordonante de urgenta, la tarifele practicate de Biroul Roman de Metrologie Legala la aceeasi data.
 (7) Costul activitatilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.
 
 Art. 20.
— (1) Operatorii economici care produc in Romania, importa sau realizeaza achizitii intracomunitare in Romania, astfel cum acestea sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de mijloace de joc, in scopul comercializarii sau utilizarii, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, sunt obligati ca in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii operatiunilor respective in documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
 (2) Introducerea pe teritoriul Romaniei de mijloace de joc sub orice alta forma decat cele prevazute la alin. (1) se declara cu 15 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii comisiei, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si se poate realiza numai in conditiile in care se face dovada inregistrarii declaratiei respective la registratura Ministerului Finantelor Publice.
 (3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul Romaniei in scopul organizarii de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanta de urgenta, sub orice forma, de catre persoanele fizice.
 (4) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc sunt obligati sa declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzactiei comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la realizarea acesteia.
 (5) Detinatorii de drept ai mijloacelor de joc care au facut anterior obiectul autorizarii si care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc sa exploateze sau sa puna la dispozitie, sub orice forma, respectivele mijloace de joc sunt obligati sa declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
 (6) Operatorii economici care intentioneaza sa produca in Romania mijloace de joc in scopul comercializarii sau utilizarii sunt obligati sa obtina avizul comisiei pentru desfasurarea acestui gen de activitati, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Operatorii economici
 care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta produc in Romania mijloace de joc in scopul comercializarii sau utilizarii sunt obligati sa solicite avizul comisiei in termen de 60 de zile.
 
 Art. 21. — (1) Raspunderea pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta revine in totalitate persoanelor juridice care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc.
 (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa asigure jucatorilor participarea la joc cu sanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, in cazul pariurilor, pe elemente de hazard si de abilitate a jucatorilor.
 (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati:
 a) sa desfasoare exploatarea activitatilor pentru care au fost autorizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale si sa tina o evidenta unitara a activitatii desfasurate, organizata la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea;
 b) sa faca dovada detinerii legale in proprietate sau in folosinta prin asociere in participatiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de inchiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizati si pentru instalatiile auxiliare aferente, cu exceptia programelor informatice care pot fi utilizate pe baza de licenta;
 c) sa nu utilizeze denumirea de „cazinou”, „casino” sau derivate din acestea, cu exceptia organizatorilor care exploateaza acest gen de activitate si numai pentru locatiile autorizate in acest sens.
 (4) Organizatorii de pariuri sunt obligati sa desfasoare exploatarea activitatilor pentru care au fost autorizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, prin intermediul unor programe de prelucrare automata a datelor, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate.
 
 Art. 22. — (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) si la art. 21 alin. (2), (3) si (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
 (2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 20 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective si/sau sumele provenite din operatiunile economice aferente, dupa caz, se confisca.
 
 Art. 23.
— (1) Constituie infractiune fapta savarsita de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoana fizica, dupa caz, de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.
 (2) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:
 a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet sau intranet, precum si prin intermediul altor sisteme de comunicatii (sisteme de telefonie fixa sau mobila) ori asimilate acestora;
 b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul retelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;
 c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate in alte conditii decat cele prevazute de normele legale in vigoare;
 d) organizarea de jocuri clandestine ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului mijloacelor de joc in scopul obtinerii unor venituri;
 e) organizarea de jocuri de bingo, in baza aceleiasi autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, in mai mult de o locatie;
 f) organizarea de jocuri-concurs cu castiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicatie, televiziune ori radio, prin care se conditioneaza obtinerea unor avantaje materiale ca rezultat al raspunsurilor formulate la intrebari de cultura generala, inteligenta sau perspicacitate si care presupun o taxa de participare.
 (3) Intelesul notiunilor de concursuri clandestine si jocuri clandestine va fi cel prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
 (4) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet sau intranet, precum si prin intermediul altor sisteme de comunicatii (sisteme de telefonie fixa sau mobila) ori asimilate acestora, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 a) activitatile se desfasoara de catre organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate;
 b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori in vederea exploatarii jocurilor de noroc pentru care au fost autorizati sau faciliteaza numai comunicarea intre organizator si participanti.
 
 Art. 24. — (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani organizarea si desfasurarea de jocuri sau activitati, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane sa depuna sau sa colecteze bani ori sa se inscrie pe o lista, facandu-le sa spere castiguri financiare rezultate din cresterea numarului de persoane recrutate sau inscrise, indiferent cum se realizeaza aceasta colectare sau inscriere pe liste in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust.
 (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda fapta de a propune in mod repetat unor persoane sa depuna sau sa colecteze bani ori sa se inscrie pe o lista in conditiile prevazute la alin. (1).
 
 Art. 25. — Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda fapta oricarei persoane care:
 a) altereaza sau inlocuieste prin orice mijloc rezultatul unui joc dupa ce acesta a fost stabilit;
 b) plaseaza sau modifica o miza dupa ce rezultatul unui joc a fost stabilit;
 c) foloseste sau detine in vederea folosirii intr-o sala de jocuri orice dispozitiv prin a carui utilizare sunt alterate elementele de sansa si metodele de selectie prin care se modifica rezultatul jocului, suma sau frecventa platii intr-un joc de noroc;
 d) foloseste sau detine in vederea folosirii intr-o sala de jocuri jetoane — sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective — false, stiind ca acestea sunt falsificate;
 e) organizeaza sau exploateaza jocuri frauduloase.
 
 Art. 26. — Reclama, publicitatea sau orice activitate promotionala pentru activitatile si jocurile interzise potrivit prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
 
 Art. 27. — (1) Licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, cu conditia platii taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele si in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai mult
 decat cuantumurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, constituind in intelesul prezentei ordonante de urgenta autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc.
 (2) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si doresc continuarea activitatii pentru care au fost autorizati sunt obligati sa solicite, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
 (3) In situatia in care operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu doresc continuarea activitatii pentru care au fost autorizati, vor achita taxa de autorizare aferenta licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in cuantumul si la termenele prevazute de legislatia in vigoare la momentul acordarii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 a) notifica renuntarea in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;
 b) anexeaza la notificare o declaratie a administratorului operatorului economic din care sa rezulte ca mijloacele de joc sunt dezafectate si nu sunt utilizate in scopul pentru care a fost emisa licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.
 (4) In cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitari de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc in termenul prevazut la alin. (2) sau ale caror solicitari obtin aviz negativ, o noua solicitare poate fi depusa dupa expirarea termenului de valabilitate a tuturor licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise in favoarea acestora pana data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 (5) Licentele acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonante de urgenta, nu se incadreaza in categoria activitatilor care pot fi autorizate isi pierd valabilitatea de drept in termen de
 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
 Art. 28. — (1) Controlul respectarii regimului legal al activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate si al Ministerului Administratiei si Internelor.
 (2) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 (3) Regulamentele de joc si cele de ordine interioara propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aproba de comisie.
 (4) Comisia poate aproba regulamentele de joc si/sau regulamentele de ordine interioara astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, in forma modificata de catre comisie, sau le poate respinge.
 (5) Membrii comisiei nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce revin comisiei.
 (6) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (5) se suporta de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii in cadrul comisiei, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.
 (7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc si pot fi atacate la instanta competenta conform legii.

Art. 29. — (1) Pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa constituie un fond de garantie, pentru fiecare masina electronica cu castiguri, masa de joc din cazinou sau pentru fiecare locatie, dupa caz, pana la data depunerii documentatiei in vederea acordarii licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, in favoarea organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati, prin:
 a) consemnare de mijloace banesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;
 b) scrisoare/scrisori de garantie bancara emisa/emise de o societate bancara. In continutul acesteia emitentul va mentiona expres ca se angajeaza irevocabil si neconditionat, renuntand expres la beneficiul discutiunii, opozitiunii si diviziunii, sa achite obligatiile fiscale restante in contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.
 (2) In situatia in care in cadrul termenului de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul in cauza solicita acordarea altor autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numarului de mijloace de joc inscrise pe cele in vigoare, dupa caz, este obligat sa reintregeasca, inainte de depunerea solicitarii, fondul de garantie existent.
 (3) Organizatorii activitatii de pariuri sunt obligati sa reintregeasca fondul de garantie inainte de depunerea notificarii privind extinderea activitatii cu o noua locatie.
 (4) Organizatorii au obligatia de a mentine sau completa fondul de garantie constituit la nivelul corespunzator numarului de masini electronice cu castiguri, mese de joc din cazinou sau locatii, dupa caz, pentru care detin sau solicita autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc.
 (5) Neprezentarea documentelor care atesta constituirea sau suplimentarea fondului de garantie existent, conform alin. (1) si (2), atrage respingerea solicitarii sau, pentru organizatorii care se incadreaza in prevederile alin. (3), revocarea licentei acordate organizatorului in cauza.
 (6) In situatia in care organele fiscale teritoriale vor utiliza garantia constituita in conditiile alin. (1)—(3), vor instiinta organizatorii despre acest fapt, organizatorii avand obligatia reconstituirii garantiei pana la primul termen de plata a obligatiilor care le revin fata de bugetul general consolidat.
 (7) In situatia in care perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara expira in cadrul termenului de valabilitate a licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, organizatorul in cauza are obligatia de a prezenta o noua scrisoare de garantie sau un alt document emis de societatea bancara, din care sa rezulte prelungirea acesteia, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garantie bancara anterioare.
 (8) Nivelul garantiilor pentru acoperirea riscului de neplata este urmatorul:
 a) 250 lei pentru fiecare masina electronica cu castiguri sau post, dupa caz, al carei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare masina electronica cu castiguri sau post, dupa caz, in cazul in care organizatorul o detine sub o alta forma, dupa caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator;
 b) 50.000 lei pentru fiecare masa de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator;
 c) 20.000 lei pentru fiecare sala in care se organizeaza jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator;
 d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri in cota fixa si cate 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agentie) in care acesta isi desfasoara activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator;
 e) 50.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune si cate 250 lei pentru fiecare punct de lucru (agentie) prin care acesta asigura distributia biletelor care asigura dreptul de joc, dar nu mai mult de 900.000 lei la nivelul unui singur organizator.
 (9) In situatia in care organizatorul de jocuri specifice activitatii de cazinou exploateaza in incinta acestuia si masini electronice cu castiguri, este obligat sa constituie fondul de garantie prin insumarea obligatiilor care ii revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) si b).
 (10) Pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc emise in favoarea organizatorului respectiv.
 
 Art. 30. — (1) Pedeapsa aplicata persoanei juridice pentru savarsirea infractiunilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice.
 (2) Dispozitiile Codului penal privind confiscarea speciala se aplica corespunzator pentru faptele penale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
 (3) Dispozitiile art. 214 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
 
 Art. 31. — (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 27 alin. (1), care intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a art. 22, 23, 24, 25, 26 si 30, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 (2) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a acesteia.
 
 Art. 32. — La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
 a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
 b) art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale „Loteria Romana” — S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile ulterioare, Statutul Companiei Nationale „Loteria Romana” — S.A. modificandu-se in mod corespunzator;
 c) art. 3 lit. a), c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001, cu modificarile ulterioare;
 d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006;
 f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) si art. 74 lit. d) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
 PRIM-MINISTRU
 EMIL BOC
 
 Contrasemneaza:
 Ministrul finantelor publice,
 Gheorghe Pogea
 Viceprim-ministru,
 ministrul administratiei si internelor,
 Dan Nica
 Ministrul turismului,
 Elena Gabriela Udrea
 Bucuresti, 24 iunie 2009.
 Nr. 77.

ANEXA 1. Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc

\r\n

I. Taxe aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 500.000 lei
B. Pentru pariuri mutuale: 200.000 lei
C. Pentru pariuri in cota fixa: 100.000 lei
D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 400.000 lei
E. Pentru jocurile tip slot-machine: 25.000 lei
F. Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 40.000 lei
G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 200.000 lei

II. Taxe aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 800.000 lei
B. Pentru pariuri mutuale: 400.000 lei
C. Pentru pariuri in cota fixa: 5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 250.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor:
(i) pentru fiecare masa, in municipiul Bucuresti: 250.000 lei
(ii) pentru fiecare masa, in alte locatii decat municipiul Bucuresti: 120.000 lei
E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine: 8.000 lei
F. Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 30.000 lei pentru fiecare sala, precum si 5 % din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 20% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic

ANEXA 2. Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc (In situatia in care acelasi organizator solicita licenta de organizare a jocurilor de noroc care implica utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, conditia de existenta a unei valori minimale a capitalului social subscris si varsat la data cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc se aplica cumulativ.)

A. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri loto: 2.000.000 lei
B. Pentru organizatorii care exploateaza pariuri mutuale: 1.000.000 lei
C. Pentru organizatorii care exploateaza pariuri in cota fixa: 1.000.000 lei
D. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 1.000.000 lei
E. Pentru organizatorii care exploateaza jocurile tip slot-machine: 30.000 lei
F. Pentru organizatorii care exploateaza jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 100.000 lei
G. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 1.000.000 lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.