Home » Articole » RO » Legislatie » Proiect de lege pentru modificarea OG 26/200 cu privire la asociații și fundații (PL 1031)

Proiect de lege pentru modificarea OG 26/200 cu privire la asociații și fundații (PL 1031)

postat în: Legislatie 0

Parlament

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR – SENATUL

LEGE

privind modificarea prevederilor art. 6, alin (2), lit. f și art. 15, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. –

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu rnodificari si completari prin Legea 246/2005, cu modificarile și cornpletarile ulterioare, se modiflca si se cornpleteaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, aliniatul (2), litera f se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial nu poale fl mai mic de 200 lei și este alcatuit din aportul in natura si/sau în bani al asociatilor, in cazul aportului in natura. forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;”

2. La articolul15, aliniatele (2) >i (3) se modifica >i va avea urmatorul cuprins:

”(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a carer valoare totala sa fie de eel putin 20.000 lei.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunca dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii. in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea a valoare total de cel putin 40.000 lei.”

Aceasld lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei republicata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.