Home » Articole » EN » Games » Gambling » Gambling World » Gambling law and barriers in Slovenia

Gambling law and barriers in Slovenia

Flag_of_Slovenia

LEGISLATION ENACTED

Gaming Act – Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, No. 134/03);

– Regulation on detailed conditions the organizer has to meet for permanently organizing the classical games of chance – Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, No. 70/00);

– Regulation on determining the documentation and the regulation of other matters related to the issue of licences for obtaining of disposal of shares for investments in the capital of legal entities – Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni list RS, No. 127/03);

– Regulation on determining the societies and non-profit and humanitarian organizations which can occasionally organize the classical games of chance and on criteria for occasional organization of classical games of chance – Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, No. 70/00);

– The Rules on organizing particular games of chance in the gaming halls – Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, No. 50/02 in 100/02);

– The Rules on the licences for the work in the field of organizing particular games of chance – Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, No. 45/02 in 77/02);

– The Rules on technical requirements for gaming devices for carrying out the games of chance and the conformity assessment procedure – Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, No. 45/02 in 100/02 and 57/03, 1/04,114/04);

– Annex 1: Minimum requirements for the calculation and supervision applicable to the gaming machines – Minimalne zahteve za obračunavanje in nadziranje, ki jih morajo izpolnjevati igralne naprave (igralni avtomati)

– Annex 2: Minimum criteria applicable to the gaming machines for their inclusion in the supervisory information system – Minimalni kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati igralne naprave za vključitev v nadzorni informacijski sistem

– The Rules on the institutions for issuing gaming device test reports – Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, No. 45/02, 57/05);

– The Rules on the supervisory information system of gaming devices – Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 45/02, 114/04);

– The Rules on the official card of persons authorized for the supervision of the organization of games of chance – Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 43/96);

– Instruction on the methods, form and deadlines for sending data to the Office of the RS for Gaming Supervision – Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, No. 11/96 in 12/96);

– Decree on classical games of chance which can be organized without licence – Odredba o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja (Uradni list RS, No. 55/95 in 14/97).

– Ownership Transformation of Companies with Socially-Owned Capital which Organize Special Types of Gambling and Structure of the Capital of Companies Performing the Activity of Organizing Special Types of Gambling Act – Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97 in 13/02);

– Tourism Development Act – Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/00 in 91/02);

– Civil Tax Act – Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89, 48/90, 8/91, 7/93);

– Decree on requirements for gambling activities – Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 21/97, 68/99, 91/01 in 54/02).

– Gaming Tax Act – Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01);

– Money Laundering Prevention Act – Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01, 59/02);

BARRIERS

Panorama

On the territory of Slovenia are countrywide allowed by Law (Art. 8 Gaming Act, Official Gazette 134/03) as a maximum two gambling business keepers (lotteries) and Government of Slovenia is according to this provision limited in issuing gambling licenses. It can issue up to 15 licenses for “casinos” and 40 licences for “gaming halls”.

Licensed person must be domiciled in Slovenia (Art. 55 Gaming Act).

© European Union

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *