Home » Articole » Articole » Legislatie » Planul UE pentru o tranziție verde: Pregătiți pentru 55 (Fit for 55)

Planul UE pentru o tranziție verde: Pregătiți pentru 55 (Fit for 55)

Ca parte a Pactului verde european, prin Legea europeană a climei, UE și-a stabilit un obiectiv obligatoriu de realizare a neutralității climatice până în 2050. Acest lucru necesită o scădere substanțială a nivelurilor actuale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în următoarele decenii. Ca pas intermediar către neutralitatea climatică, UE și-a sporit nivelul de ambiție în materie de climă pentru 2030, angajându-se să reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030.

UE lucrează la revizuirea legislației sale în domeniul climei, al energiei și al transporturilor în cadrul așa-numitului pachet legislativ „Pregătiți pentru 55”, în vederea alinierii legislației actuale la ambițiile pentru 2030 și 2050. Pachetul include, de asemenea, o serie de inițiative noi.

Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55) este un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației UE și de punere în aplicare a unor noi inițiative cu scopul de a asigura conformitatea politicilor UE cu obiectivele climatice convenite de Consiliu și de Parlamentul European.

Pachetul de propuneri urmărește să ofere un cadru coerent și echilibrat pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE, care:

 • asigură o tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social
 • menține și consolidează inovarea și competitivitatea industriei UE, asigurând totodată condiții de concurență echitabile față de operatorii din țările terțe
 • susține poziția UE de lider în lupta globală împotriva schimbărilor climatice
EU Green Deal - Fit for 55
Credit European Union

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

Comisia a propus un set cuprinzător de modificări ale schemei existente a UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), care ar trebui să conducă la o reducere globală a emisiilor în sectoarele vizate cu 61 % până în 2030, comparativ cu 2005.

Ambiția sporită urmează să fie realizată prin consolidarea dispozițiilor actuale și prin extinderea domeniului de aplicare al sistemului. Propunerea vizează în special:

 • includerea emisiilor generate de transportul maritim în EU ETS
 • eliminarea treptată a alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisii pentru sectorul aviației și pentru sectoarele care urmează să facă obiectul mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)
 • implementarea Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională la nivel mondial prin intermediul EU ETS
 • creșterea finanțării disponibile din fondul pentru modernizare și din fondul pentru inovare
 • revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței pentru a asigura în continuare o EU ETS stabilă și funcțională

În plus, Comisia propune crearea unui nou sistem autonom de comercializare a certificatelor de emisii pentru clădiri și transportul rutier, pentru a sprijini statele membre în îndeplinirea obiectivelor lor naționale în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Prin această propunere, ar trebui realizate reduceri de emisii de 43 % pentru aceste sectoare până în 2030, comparativ cu 2005.

Obiectivele de reducere a emisiilor ale statelor membre

Regulamentul privind partajarea eforturilor stabilește în prezent obiective anuale obligatorii în materie de emisii de gaze cu efect de seră pentru statele membre în sectoare care nu fac obiectul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii sau al Regulamentului privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF).

Principala modificare propusă de Comisie față de legislația existentă se referă la obiectivele care trebuie atinse până în 2030 în aceste sectoare. Propunerea majorează obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE de la 29 % la 40 %, comparativ cu 2005, și actualizează obiectivele naționale în consecință. Metoda de calcul pentru stabilirea obiectivelor naționale se bazează în continuare pe PIB-ul pe cap de locuitor, cu un număr limitat de corecții specifice pentru a răspunde preocupărilor legate de eficiența din punctul de vedere al costurilor.

Miniștrii mediului din UE au desfășurat un schimb de opinii cu privire la această propunere în cadrul reuniunii Consiliului Mediu din 20 decembrie 2021.

Emisiile și absorbțiile care rezultă din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură

Propunerea Comisiei urmărește să consolideze contribuția sectorului exploatării terenurilor, al schimbării destinației terenurilor și al silviculturii (LULUCF) la ambiția globală sporită a UE în materie de climă. Este necesar să se inverseze tendința actuală de scădere a eliminării dioxidului de carbon și să sporească absorbanții naturali de carbon în întreaga UE. Mai precis, prin revizuirea legislației actuale se propune:

 • stabilirea unui obiectiv la nivelul UE de eliminare netă a gazelor cu efect de seră în valoare de cel puțin 310 milioane de tone de echivalent CO2 până în 2030, care să fie distribuit între statele membre ca obiectiv obligatoriu
 • simplificarea normelor privind contabilitatea și conformitatea și îmbunătățirea monitorizării
 • extinderea, începând din 2031, a domeniului de aplicare al regulamentului pentru a include emisiile din agricultură, altele decât cele de CO2
 • stabilirea unui obiectiv la nivelul UE privind neutralitatea climatică până în 2035 pentru acest nou sector combinat al terenurilor

Consiliul Mediu a discutat această propunere la 20 decembrie 2021.

Energia din surse regenerabile

Pachetul „Pregătiți pentru 55” include o propunere de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile. Propunerea este de a crește obiectivul actual de la nivelul UE, care este de cel puțin 32 % de energie din surse regenerabile în mixul energetic global, la cel puțin 40 % până în 2030.

Se propune, de asemenea, introducerea de obiective secundare și măsuri sectoriale în toate sectoarele sau îmbunătățirea celor existente, cu un accent special pe sectoarele în care progresele în ceea ce privește integrarea surselor regenerabile de energie au fost mai lente până în prezent, în special în domeniul transporturilor, al construcțiilor și al industriei. În timp ce unele dintre aceste obiective și dispoziții sunt obligatorii, altele au în continuare un caracter orientativ.

În cursul Consiliului Energie din decembrie, miniștrii energiei din UE au salutat progresele înregistrate cu privire la propunere în cadrul Consiliului, pe baza unui raport pregătit de președinția slovenă. În special, aceștia au discutat despre echilibrul dintre necesitatea de a sprijini potențialul surselor regenerabile de energie ca sursă de energie eficientă din punctul de vedere al costurilor și de a recunoaște circumstanțele naționale și punctele de plecare diferite.

Eficiența energetică

Comisia a propus revizuirea actualei directive privind eficiența energetică prin creșterea valorii obiectivului actual la nivelul UE privind eficiența energetică de la 32,5 % la 36 % pentru consumul final și la 39 % pentru consumul de energie primară.

În plus, propunerea cuprindea mai multe dispoziții pentru a accelera eforturile statelor membre în materie de eficiență energetică, cum ar fi obligații anuale sporite privind economiile de energie și noi norme care vizează reducerea consumului de energie al clădirilor din sectorul public, precum și măsuri specifice de protejare a consumatorilor vulnerabili.

În decembrie 2021, miniștrii energiei din UE au analizat progresele înregistrate în ceea ce privește propunerea de revizuire a legislației actuale. Aceștia au discutat despre eforturile sporite în materie de eficiență energetică care li se cer statelor membre și despre contribuția acestora la atingerea unui obiectiv la nivelul UE privind eficiența energetică. Miniștrii au discutat, de asemenea, despre eventuala necesitate a unor mecanisme de flexibilitate care să reflecte circumstanțele naționale și despre modul în care aceste mecanisme ar putea fi utilizate pentru clădirile din sectorul public.

Infrastructura pentru combustibili alternativi

Comisia a prezentat o propunere de revizuire a legislației existente cu scopul de a accelera instalarea infrastructurii pentru reîncărcarea sau realimentarea cu combustibili alternativi a vehiculelor și de a oferi surse alternative de alimentare cu energie pentru navele aflate în port și aeronavele staționare.

Propunerea se referă la toate modurile de transport și include obiective pentru instalarea infrastructurii. De asemenea, abordează interoperabilitatea și îmbunătățește ușurința de utilizare.

La reuniunea Consiliului Transporturi din decembrie, miniștrii UE au luat act de progresele înregistrate în cadrul Consiliului cu privire la acest dosar și au discutat pe marginea proiectului de regulament propus. Aceștia și-au exprimat sprijinul larg pentru obiectivele și abordarea regulamentului.

Standardele pentru emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete

În cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”, Comisia a propus revizuirea normelor privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete. Propunerea introduce obiective sporite de reducere la nivelul UE pentru 2030 și stabilește un nou obiectiv de 100 % pentru 2035. În practică, acest lucru înseamnă că, începând din 2035, nu va mai fi posibilă introducerea pe piața UE a autoturismelor sau a camionetelor cu motoare cu ardere internă.

Standardele mai stricte propuse pentru emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete au scopul de a ajuta statele membre să își atingă obiectivele naționale mai ambițioase din cadrul Regulamentului privind partajarea eforturilor, stimulând în același timp inovarea tehnologică în acest sector.

Propunerea a fost discutată în cadrul Consiliului Mediu din 20 decembrie 2021.

Impozitarea energiei

Propunerea de revizuire a directivei Consiliului privind impozitarea produselor energetice și a electricității urmărește:

 • alinierea impozitării produselor energetice și a electricității la politicile UE în domeniul energiei, al mediului și al climei
 • menținerea și îmbunătățirea pieței interne a UE prin actualizarea domeniului de aplicare al produselor energetice și a structurii ratelor, precum și prin raționalizarea utilizării scutirilor și reducerilor fiscale de către statele membre
 • menținerea capacității de a genera venituri pentru bugetele statelor membre

Propunerea este dezbătută în prezent în cadrul Consiliului. În decembrie 2021, miniștrii economiei și ai finanțelor au luat act de raportul intermediar al președinției slovene privind propunerile din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55” care intră în sfera lor de competență.

Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon

Obiectivul propunerii Comisiei privind un mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) este de a preveni – în deplină conformitate cu normele comerțului internațional – ca eforturile UE de reducere a emisiilor să fie neutralizate prin creșterea emisiilor în afara granițelor sale prin relocarea producției în țări din afara UE (unde politicile aplicate pentru combaterea schimbărilor climatice sunt mai puțin ambițioase decât cele ale UE) sau prin creșterea importurilor de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Propunerea este dezbătută în prezent în cadrul Consiliului. În decembrie 2021, miniștrii economiei și ai finanțelor au luat act, fără dezbatere, de raportul intermediar al președinției slovene privind propunerile din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”.

Combustibilii durabili utilizați în aviație

Combustibilii durabili utilizați în aviație (biocombustibili avansați și e-combustibili) au potențialul de a reduce în mod semnificativ emisiile aeronavelor. Cu toate acestea, acest potențial este în mare parte nevalorificat, deoarece acești combustibili reprezintă doar 0,05% din consumul total de combustibil din sectorul aviației.

Propunerea ReFuelEU în domeniul aviației urmărește să reducă amprenta de mediu a sectorului aviației și să permită acestui sector să ajute UE să își atingă obiectivele în materie de climă.

Consiliul evaluează în prezent propunerea Comisiei. Miniștrii transporturilor din UE au purtat o primă discuție formală cu privire la propunere în cadrul Consiliului Transporturi din decembrie. Miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru obiectivele propunerii.

Combustibili mai ecologici în transportul maritim

Obiectivul propunerii privind utilizarea combustibililor regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în transportul maritim (FuelEU în domeniul maritim) este de a reduce intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia utilizată la bordul navelor cu până la 75 % până în 2050, prin promovarea utilizării de către nave a combustibililor mai ecologici. În pofida progreselor înregistrate în ultimii ani, sectorul maritim se bazează în continuare aproape în totalitate pe combustibilii fosili și constituie o sursă semnificativă de emisii de gaze cu efect de seră și de alte emisii de substanțe poluante nocive.

Această propunere se află în dezbatere la nivelul Consiliului. Consiliul Transporturi a desfășurat o dezbatere de orientare asupra propunerii în decembrie 2021. Miniștrii au salutat legislația propusă și au convenit în mare măsură asupra obiectivelor acesteia.

Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice

Propunerea privind Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice are scopul de a aborda impactul social și distributiv al noului sistem propus de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul construcțiilor și transportul rutier. Acesta alocă o sumă totală de 72,2 miliarde EUR pentru perioada 2025-2032 printr-o metodologie de alocare care vizează abordarea impactului inegal al sistemului separat de comercializare a certificatelor de emisii propus pentru aceste două sectoare, preconizat între statele membre și în interiorul acestora.

Pe baza planurilor pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice care urmează să fie elaborate de statele membre, fondul urmărește să ofere măsuri de sprijin și investiții în beneficiul:

 • gospodăriilor vulnerabile
 • microîntreprinderilor vulnerabile
 • utilizatorilor din domeniul transporturilor

și să sporească:

 • eficiența energetică a clădirilor
 • decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire din clădiri
 • integrarea energiei din surse regenerabile
 • accesul la mobilitate și transporturi cu emisii zero și cu emisii scăzute

Fondul poate acoperi, de asemenea, sprijinul temporar direct pentru venit.

Miniștrii mediului din UE au discutat propunerea în cadrul Consiliului Mediu din decembrie 2021.

Sursa: © Uniunea Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *