Home » Articole » Articles » Business » Telework » RATT » The Statute of the Romanian Association for Telework and Teleactivities (RATT)

The Statute of the Romanian Association for Telework and Teleactivities (RATT)

posted in: RATT, Telework 0

The Statute of the Romanian Association for Telework and Teleactivities (RATT)

STATUTUL

ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU TELELUCRU ŞI TELEACTIVITĂŢI

(ARTT)

“Asociaţia Română pentru Telelucru şi Teleactivităţi” (ARTT) este fondată potrivit Actului Constitutiv, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

I. Dispoziţii generale

Art.1. Denumirea asociaţiei este “Asociaţia Romana pentru Telelucru si Teleactivităţi” (ARTT) (denumită în continuare “Asociaţie”), conform Dovada de disponibilitate a denumirii din 23.12.2002 eliberată de Ministerul de Justiţie.

Art.2. Sediul Asociaţiei este în _, Str. _ Nr. _, Bl. _, Sc._ Ap._, dar îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional si internaţional, putând deschide sucursale, înfiinţa filiale, în ţară şi străinătate, în vederea realizării scopului său.

Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.

Art.3. Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.

Art.4 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 5.000.000 lei, patrimoniul fiind constituit prin contribuţia integrala a membrilor fondatori.

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.5. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se completează cu dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale, dividendele societăţilor comerciale, înfiinţate de Asociaţie, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse.

II. Scopul Asociaţiei

Art.6. Asociaţia are ca scop promovarea Societăţii Informaţionale în România, susţinerea, acordarea de sprijin financiar şi stimularea activităţilor in acest domeniu.

Se au in vedere următoarele activităţi:

· Diseminarea si promovarea informaţiilor disponibile in legătură cu Societatea Informaţională în general, şi cu cea din România în special.

· Sensibilizarea opiniei publice, întreprinderilor şi colectivităţilor asupra posibilităţilor, metodelor şi instrumentelor implicate în Societatea Informaţională.

· Promovarea iniţiativelor şi a proiectelor de dezvoltare a Societăţii Informaţionale în România.

· Iniţierea de, studii, dezvoltări, înfiinţări de organizaţii, traduceri, adaptări, training sau difuzări ale unor opere, publicaţii, metode, tehnici, cursuri şi mijloace asociate, apărute ca urmare a activităţii Asociaţiei cât şi a altor organizaţii şi personalităţi nemembre.

Art.7. Obiectivele Asociaţiei sunt:

· Îmbunătăţirea legislaţiei in domeniul telelucrului si a teleactivităţilor în România.

· Crearea unei atitudini favorabile telelucrului şi teleactivităţilor atât în rândul agenţilor economici cât şi a consumatorilor din România.

· Obţinerea şi diseminarea de informaţii şi instrumente necesare telelucrului si teleactivităţilor

· Promovarea a activităţilor desfăşurate de membrii Asociaţiei.

Art.8. Pentru îndeplinirea scopului si a obiectivelor sale, Asociaţia desfăşoară următoarele tipuri de activităţi :

· Programe de instruire /formare

· Activităţi de informare îin domeniul telelucrului şi teleactivităţilor

· Editare de materiale informative cu privire la telelucru şi teleactivităţi

· Organizarea de întâlniri pe tema telelucrului si teleactivităţilor

· Activităţi de lobby pentru dezvoltarea sectorului telelucrului şi teleactivităţilor

· Acordarea de burse şi/sau granturi

· Asistenţă tehnică pentru persoanele fizice sau juridice care activează în domeniul telelucrului si teleactivităţilor

· Evaluarea şi monitorizarea de teleactivităţi

· Cercetare in domeniul telelucrului si teleactivităţilor

· Campanii de promovare/informare in domeniul telelucrului şi teleactivităţilor

· Studii de piaţă şi campanii de publicitate in domeniul telelucrului şi teleactivităţilor

· Intermedierea de servicii si de contracte în domeniul telelucrului şi teleactivităţilor

· Activităţi economice directe

· Organizarea de cursuri

Art.9. Asociaţia va desfăşura orice alte activităţi permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse.

Art.10. Schimbarea scopului Asociaţiei se face numai de către fondatori. În orice caz, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

III. Organizare. Conducere. Control

Art.11. Asociaţia este persoana juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut.

Modul de organizare si funcţionare a Asociaţiei se stabileşte prin Statut şi prin hotărâri ale Consiliului Director.

IV. Membrii Asociaţiei.

Art.12. Asociaţia este compusa din următorii membri:

· Fondatori

· Activi

· Aderenti

· Afiliati

· Sustinatori

· De onoare

Art.13. Pentru a face parte din Asociatie, trebuie aprobarea Consiliului Director, care pune in discuţie, la fiecare şedinţă, cererile de adeziune prezentate. Deciziile CD nu trebuiesc motivate.

 

Pentru admiterea de membri aderenţi si afiliaţi, acordul nu poate fi acordat decât ulterior.

 

CD poate decide acordarea dreptului de înscriere ca membri si pentru persoane juridice. CD poate fixa cotizaţii diferite pentru fiecare categorie de membri.

Art.14. Membrii fondatori sunt toţi participanţii la constituirea Asociaţiei. Ei nu işi pierd niciodată calitatea de membru, cu excepţia unor cazuri grave de abateri de la legislaţia in vigoare sau reglementările interne ale Asociaţiei. Vor avea aceleaşi drepturi cu membrii activi, cu excepţia situaţiei de dizolvare a asociaţiei, care nu se poate decide decât in cazul unui vot in unanimitate a membrilor fondatori.

Art.15. Membrii activi sunt persoane fizice care participa activ la îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, inclusiv prin actul decizional, si care si-au asumat angajamentul de a plăti cotizaţia anuala fixata de Adunarea Generala la propunerea CD. Ei participa cu drepturi depline la activităţile Asociaţiei si la actul decizional, conform Statutului si reglementarilor interne.

Art.16. Membrii aderenţi sunt persoane fizice care beneficiază de activităţile Asociaţiei, dar care nu şi-au a
sumat angajamentul de a plăti cotizaţia anuala fixată de Adunarea Generală la propunerea CD. Ei nu pot participa la actul decizional în cadrul Asociaţiei.

Art.17. Membrii afiliaţi sunt persoane juridice private sau publice (societăţi, asociaţii, administraţii, instituţii de învăţământ, colectivităţi teritoriale, etc.) care vor sa beneficieze, prin delegaţi, de activităţile Asociaţiei. Drepturile şi cotizaţiile vor fi proporţionale cu numărul delegaţilor, şi vor fi fixate în fiecare an de Adunarea Generală la propunerea CD.

Art.18. Membrii susţinători sunt persoane juridice sau fizice care cotizează în fiecare an cu o suma minimă fixată de CD. În această categorie intra, de asemenea, şi membrii care au acceptat sa doneze Asociaţiei un capital care acoperă în mod permanent cotizaţia.

Art.19. Membrii de onoare sunt persoanele care au adus servicii deosebite Asociaţiei. Aceştia pot fi scutiţi de plata cotizaţiei conform unor hotărâri ale CD pentru fiecare caz in parte.

Art.20. Se pot cumula categorii diferite de membri, dar procedura individuala de admitere se aplica pentru fiecare categorie in parte.

Art.21. Calitatea de membru se pierde prin:

· demisie

· deces

· radiere, pronunţată de CD pentru abateri grave, persoana implicata fiind invitata prin scrisoare recomandata sa se prezinte in fata Consiliului Director pentru a furniza explicaţii

· excludere, care va fi pronunţată ca urmare a unui vot unanim al membrilor CD. Sunt admise votul prin corespondenta, cel electronic cu semnătura autentificata, sau prin procura.

IV. Adunarea Generală

Art.22. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei şi reprezintă forul suprem de conducere al Asociaţiei.

Adunarea Generala se întruneşte anual în şedinţe ordinare sau în mod extraordinar la solicitarea Preşedintelui ori a 2 (doi) dintre membrii Consiliului Director sau a 2/3 membrii cu drept de vot ai Asociaţiei. Şedinţele Adunării Generale se convoacă cu 15 zile înainte de data întrunirii.

La Adunările Generale pot fi invitaţi de către Consiliul Director membrii simpatizanţi, persoane fizice sau reprezentanţi ai entităţilor juridice cu care Asociaţia are relaţii.

Art.23. Adunarea Generala a Asociaţiei are următoarele atribuţii:

· alege şi revocă membrii Consiliului Director, în condiţiile prezentului Statut

· alege şi revocă Preşedintele Asociaţiei, în condiţiile prezentului Statut

· alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori ai Asociaţiei

· analizează şi aprobă strategiile şi obiectivele generale ale Asociaţiei

· aprobă modificările şi completările Actului Constitutiv şi ale regulamentului de organizare si funcţionare al Asociaţiei prin Acte Adiţionale

· aprobă rapoartele anuale de activitate (Raportul Consiliului Director şi al Comisiei de Cenzori) , planul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil (descărcarea de gestiune)

· hotărăşte înfiinţarea / dizolvarea filialelor

· soluţionează litigiile legate de excluderea membrilor

· aprobă organigrama salariaţilor Asociaţiei

· aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare cu 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei.

· aprobă înfiinţarea unor societăţi comerciale

· aprobă afilierea la federaţii sau confederaţii

Art.24. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi Statutului sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.

Art.25. Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei. Deciziile în Adunarea Generală sunt valide daca au votat “pentru” jumătate plus unu din cei prezenţi.

În lipsă de cvorum la al doilea termen de convocare , Adunarea Generală se consideră constituită şi hotărârile obligatorii şi suficiente dacă sunt adoptate jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Art.26. Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de Preşedintele Asociaţiei sau un împuternicit al acestuia din cadrul Consiliului Director

V. Consiliul Director

Art.27. Activitatea Asociaţiei va fi condusă şi controlată de către Consiliul Director format din 3 membri. Consiliul Director îşi poate mări numărul de membri printr-o decizie şi poate determina modul în care noii membri ai Consiliului sunt propuşi şi numiţi cu respectarea prevederilor legale.

Consiliul Director al Asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

· stabilirea strategiei generale şi a programelor Asociaţiei;

· încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei;

· executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

· modificarea statului Asociaţiei;

· elaborarea Regulamentului intern de funcţionarea a sa;

· îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute în lege sau statut.

Art.28. Consiliul Director asigură reprezentarea şi administrarea patrimoniului în raporturile cu terţii, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociaţie.

Consiliul asigură legăturile şi cooperarea cu alte organizaţii, instituţii artistice, ştiinţifice şi sportive, ca şi cu organisme de stat, guvernamentale sau neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, în vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace (bunuri) pentru realizarea scopului propus.

Consiliul Director poate accepta în numele Asociaţiei, pentru a fi folosite in scopul Asociaţiei, orice contribuţie, donaţie, legat, dar nu este obligat să accepte.

Art.29. Consiliul se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este nevoie, în întruniri periodice şi speciale. Întrunirile Consiliului vor fi convocate de către Preşedintele Consiliului, sau de către jumătate din membrii Consiliului, prin trimiterea unei înştiinţări în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întrunirii, către toţi membrii Consiliului, cu cel puţin 2 zile înaintea unei asemenea întruniri.

Art.30. Consiliul director deliberează in mod valabil, în prezenta a 2/3 din numărul membrilor săi şi poate lua hotărâri cu cel puţin jumătate plus unu din voturi.

Membrii Consiliului pot participa la întrunirile acestuia, după ce au fost înştiinţaţi, prin intermediul telefonului sau a altui mijloc de comunicaţie, considerându-se valabilă prezenţa lor în aceste condiţii.

Membrii Consiliului nu vor primi salarii pentru serviciile aduse de ei în această Asociaţie, dar vor putea servi Asociaţia şi în orice alt mod, putând primi pentru aceste servicii compensaţii rezonabile, în baza unei convenţii de colaborare.

Art.31. Un loc vacant in Consiliu, apărut din cauză de deces, demisie, concediere sau din alte motive va fi completat prin hotărârea fondatorilor, iar dacă unul din fondatori nu mai este in viaţă, cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director pentru perioada
de mandat rămasă.

Art.323. Întrunirile Consiliului sunt prezidate de către Preşedinte. Preşedintele sau alt membru al Consiliului sau orice alt angajat al Asociaţiei poate semna acte juridice în numele Asociaţiei numai dacă a fost autorizat de către Consiliul director.

În cazul în care Preşedintele este indisponibilizat, Vicepreşedintele îşi asumă îndatoririle acestuia pe toată durata cât Preşedintele lipseşte.

VI. Directorul executiv

Art.33. Activitatea curentă a Asociaţiei este asigurată de către un Director executiv desemnat de Consiliul Director, care va executa sarcinile încredinţate de către Consiliul director.

Directorul executiv va reprezenta şi angaja Asociaţia, pe baza împuternicirii Consiliului Director, va fi responsabil pentru fondurile Asociaţiei şi va efectua orice operaţii financiare şi bancare pentru Asociaţie, pe baza împuternicirii Consiliului Director, precum şi orice alte sarcini care i se vor încredinţa de către Asociaţie.

VII. Controlul Asociaţiei

Art.34. Asociaţia va ţine la sediul său principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului director precum şi un registru cuprinzând numele şi adresele membrilor Consiliului director şi al persoanelor care aduc contribuţii în Asociaţie.

Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi inspectate de către oricare dintre membrii Consiliului Director.

Art.35. Anual evidenţele şi registrele Asociaţiei pot fi verificate şi controlate de un cenzor – expert contabil, desemnat.

În realizarea competenţei sale, cenzorul:

· verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

· întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director;

· poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

· îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

VIII. Veniturile şi cheltuielile Asociaţiei

Art.36. Veniturile Asociaţiei provin din:

· dobânzi şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condiţiile legale;

· dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

· venituri realizate din activităţi economice directe;

· donaţii, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, potrivit legii;

· contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi /sau imobile, sau din orice alte mijloace prevăzute de lege, primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

· resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

· alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau prevederilor prezentului statut.

Art.37. Asociaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii inacceptabile sau care contrazic scopul şi obiectivele fundaţiei.

Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de art.6 din prezentul statut.

Art.38. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si au strânsă legătură cu scopul ei principal.

Art.39. Cheltuielile Asociaţiei

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.

Cheltuielile cu personalul se stabilesc în limitele statutului de funcţii si ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art.40. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an în care exerciţiul economico – financiar începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.

IX. Dizolvarea şi lichidarea

Art.41. Asociaţia se dizolvă:

· de drept, prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

· prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

o scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

o realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

o urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

o a devenit insolvabilă.

· în situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliul Ddirector trebuia constituit;

· în alte situaţii prevăzute de lege.

Art.42. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

Lichidatorii, la intrarea in funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului.

Art.43. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art.44. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art.45. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei în Registru.

Art.46. După închiderea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

Art.47. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judec
ătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreuna cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de orice obligaţii.

Art.48. Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

X. Dispoziţii finale

Art.49. Reprezentarea Asociaţiei în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice, se face de către fondatorul care este şi Preşedinte.

Art.50. În realizarea scopurilor propuse Asociaţia intră în relaţii cu organizaţii, organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile, din ţară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea.

Art.51. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a prezentului statut urmează a fi comunicată organelor în drept.

Art.52. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.

Redactat in 4 exemplare originale, azi, data autentificării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *