Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Conformitatea cadrelor de reglementare naţionale ale jocurilor de noroc online cu legislaţia UE

Conformitatea cadrelor de reglementare naţionale ale jocurilor de noroc online cu legislaţia UE

În statele membre, reglementarea jocurilor de noroc online este caracterizată de diversitatea cadrelor de reglementare. În puține state membre sunt interzise jocurile de noroc pe internet, fie toate, fie doar unele tipuri, cum ar fi pocherul sau jocurile de cazinou. În unele jurisdicții europene, au fost introduse regimuri de monopol (care oferă servicii de jocuri de noroc online). Acestea sunt coordonate de un operator public controlat de stat sau de un operator privat pe baza unui drept exclusiv. Un număr din ce în ce mai mare de state membre au instituit sisteme de acordare a licențelor, permițând astfel mai multor operatori să ofere servicii pe piață.

Ca răspuns la provocările societale, tehnologice și legislative, un număr semnificativ de state membre și-au revizuit recent legislația în domeniul jocurilor de noroc a pentru a lua în considerare noile forme de servicii de jocuri de noroc. Aceste modificări legislative au determinat creșterea ofertei de servicii de jocuri de noroc puse la dispoziție în ultimii ani de operatorii autorizați într-un anumit stat membru, precum și diferențe majore în ceea ce privește reglementările naționale. S-au dezvoltat și ofertele transfrontaliere, adesea neautorizate conform normelor naționale din statul membru gazdă. Conformitatea acestor norme naționale cu tratatul a fost contestată în fața instanțelor naționale, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a fost interpelată cu privire la interpretarea legislației UE.

Sistemele naționale de reglementare trebuie să respecte legislația UE. Într-o serie de hotărâri, CJUE a oferit îndrumări cu caracter general privind interpretarea libertăților fundamentale ale pieței interne în domeniul jocurilor de noroc (online), ținând cont de natura specifică a activităților de jocuri de noroc, cu scopul de a permite instanțelor naționale să evalueze circumstanțele în care legislația națională restrictivă în domeniul jocurilor de noroc se justifică pe motive legate de interesul general. CJUE a confirmat că furnizarea și utilizarea de oferte transfrontaliere de jocuri de noroc este o activitate economică ce se încadrează în domeniul de aplicare a libertăților fundamentale prevăzute în TFUE. Mai exact, articolul 56 din TFUE interzice restricțiile privind libera prestare a serviciilor către beneficiari din alte state membre. S-a ajuns la concluzia că normele naționale care interzic furnizarea serviciilor de jocuri de noroc autorizate în alte state membre restricționează libertatea rezidenților naționali de a beneficia, pe internet, de servicii oferite în alte state membre. Aceste norme limitează, de asemenea, libertatea operatorilor stabiliți în alte state membre de a furniza servicii de jocuri de noroc.

Statele membre pot să restrângă sau să limiteze prestarea transfrontalieră a tuturor sau a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc online, obiectivul lor fiind acela de a apăra interesul public. Normele naționale se concentrează în principal asupra obiectivelor în materie de protecție a consumatorului, în special pe prevenirea dependenței de jocurile de noroc și pe protecția minorilor, precum și pe combaterea criminalității și a fraudei. Statele membre prezintă de obicei motive justificate pentru restricționarea serviciilor transfrontaliere de jocuri de noroc, însă trebuie să demonstreze, pe de altă parte, relevanța și necesitatea măsurii în cauză, în special existența unei probleme legate de obiectivul de interes general invocat și coerența sistemului de reglementare. Statele membre trebuie să demonstreze că obiectivele de interes public pe care au ales să le protejeze sunt urmărite într-o manieră coerentă și sistematică; ele nu trebuie să adopte, să faciliteze sau să tolereze măsuri care subminează îndeplinirea acestor obiective.

În ultimii ani, Comisia a declanșat proceduri în încălcarea legislației UE împotriva a numeroase state membre, iar cazurile respective se află în continuare în curs de investigare. De asemenea, se înregistrează numeroase reclamații referitoare la jocurile de noroc, în baza articolului 49 și/sau a articolului 56 din TFUE. Comisia utilizează informațiile concrete detaliate adunate cu prilejul consultării pe marginea cărții verzi, precum și jurisprudența recentă a CJUE, în evaluarea pe care o realizează în prezent cu privire la legislația națională care face obiectul procedurilor de încălcare și al reclamațiilor tratate în momentul de față.

Evaluarea se axează în special pe a stabili dacă există o coerență a politicilor naționale în domeniul jocurilor de noroc, mai ales în ceea ce privește măsurile legislative referitoare la ofertele online și offline pentru aceleași tipuri de jocuri, precum și pentru jocuri evident comparabile în ceea ce privește gradul de risc pe care îl implică în raport cu frauda și/sau cu protecția consumatorilor. Vor fi evaluate și transparența și nediscriminarea sistemelor de acordare a licențelor, precum și proporționalitatea condițiilor de acordare a licențelor.

În paralel cu adoptarea prezentei comunicări, Comisia invită statele membre vizate să comunice informații legate de cele mai recente evoluții survenite în legislația națională privind jocurile de noroc. Statelor membre împotriva cărora s-au declanșat proceduri în încălcarea legislației UE sau împotriva cărora s-au înregistrat reclamații li se va cere să furnizeze informații actualizate, generale și de natură juridică, astfel încât Comisia să poată evalua compatibilitatea cu legislația UE.

Comisia va lua măsuri în sensul aplicării dispozițiilor relevante din tratat în eventualitatea în care anumite norme naționale încalcă legislația UE, ținând cont de jurisprudența recentă a CJUE. În plus, conformitatea proiectelor legislative naționale privind jocurile de noroc online cu legislația UE va continua să fie evaluată în cadrul așa-numitei proceduri de notificare (1).

Comisia va accelera procesul de evaluare a dispozițiilor naționale care fac obiectul cazurilor de încălcare a legislației UE și a reclamațiilor încă nesoluționate și va lua măsuri de aplicare dacă se impune acest lucru.

1 Directiva 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, modificată prin Directiva 98/48/CE.

Sursa ec.europa.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *